Paslaugų aprašas

Ukmergės vaikų lopšelyje-darželyje ,,Vaikystė“ teikiamos ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos. Ugdymo įstaigoje krykštauja vaikai, skatinamas Gėris, puoselėjamas Grožis, per patyrimą kaupiamos Žinios. Darželyje suformuota 11 grupių, kurias lanko apie 190 vaikų nuo 1 iki 7 metų amžiaus. Savo veiklos filosofiniu pagrindu bendruomenėje pasirinkta Š. Amonašvilio mintis - ,,...vaiką auklėk, mokyk, patark gražiai. Jei gėris dovanojamas gražiai, dovana bus priimta“. Tikima vaiko galimybėmis, vaiko unikalumo atskleidimu, pagarba jo asmenybei. Įvairiomis formomis organizuojamas vaikų ugdymas ir specialiosios pedagoginės, psichologinės, socialinės pedagoginės bei specialiosios, švietimo pagalbos teikimas.

Didelis dėmesys skiriamas ankstyvojo amžiaus vaikų adaptacijai bei ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui, kuriama aplinka, sąlygos, padedančios veiklos kokybės gerinimui, loginio mąstymo ugdymui, socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymui.

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams teikiamos švietimo pagalbos specialistų komandos paslaugos: logopedo, specialiojo ir socialinio pedagogų, psichologo, mokytojo padėjėjo. Integruotai ugdomi specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai; logopedas nustato kalbos ir komunikacijos sutrikimus, organizuoja specialiąsias pratybas, šalina kalbos sutrikimus, ugdo vaikų kalbą, konsultuoja tėvus ir pedagogus specialiojo ugdymo klausimais; dalyvauja lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisijos darbe; bendradarbiauja su Ukmergės Švietimo pagalbos tarnyba. Numatyti socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui būdai bei formos. Bendradarbiaujama su ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais.

Užtikrinama galimybė ugdytinių tėvams ne tik aktyviai dalyvauti įstaigos gyvenime, bet ir tobulinti tėvystės įgūdžius. Įgyvendinamas projektas „STEP efektyvios tėvystės įgūdžių ugdymo grupės – šeimų psichologiniam atsparumui didinti“ tėvams, auginantiems 6-12 metų vaikus ir 0-5 metų vaikus. Užsiėmimai yra organizuojami vadovaujantis pasaulyje populiaria tėvystės įgūdžių tobulinimo programa STEP. Ši programa tėvams suteikia psichologinių žinių ir padeda atrasti efektyvių ir puoselėjančių bendravimo su vaikais būdų. Šie užsiėmimai tėvams padeda įgyti įgūdžių bei pasitikėjimo savo gebėjimais ugdyti laimingą, sveiką, pasitikintį savimi, linkusį bendradarbiauti ir atsakingą vaiką. Užsiėmimus organizuoja psichologė Vilija Banevičienė, vienintelė rajone įgijusi šią galimybę.

Dalyvaujama tarptautiniuose programos „eTwinning“ projektuose. Vyksta anglų kalbos užsiėmimai. Muzikinėje veikloje lavinama vaikų intonacija, formuojami įgūdžiai, vyksta šokių būrelio repeticijos. Sudarytos sąlygos ugdytiniams lankyti krepšinio treniruotes, pasirašyta sutartis su Panevėžio rajono VŠĮ ,,Ąžuolo" krepšinio mokykla.

Įgyvendinama tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“, formuojami sveikos gyvensenos įgūdžius, dalyvaujame respublikinėje ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veikloje, ES remiamose programose ,,Pienas vaikams“ ir ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“. Maitinimas lopšelyje-darželyje organizuojamas vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais vaikų maitinimo organizavimą, maisto gaminimą, patalpų ir įrangos priežiūrą, higienos normas, sveikatos bei saugos reikalavimus. Valgiaraščiai parengti remianti VMVT patvirtintu sveikatai palankaus technologinių kortelių ir valgiaraščių rinkiniu.

Siekiant ugdyti asmenį, motyvuotą sveikai gyventi, nevartoti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, vykdome Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programą, kuri integruota į įstaigos programą ,,Mažais žingsneliais link didelio kelio“.

Teikiamos patalpų nuomos paslaugos. Veikia Kalanetikos treniruotės moterims.