Apie mus

Įstaigos pavadinimas:Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Vaikystė“
Trumpasis pavadinimas:lopšelis-darželis „Vaikystė“
Kontaktai:Stoties g. 8, LT-20114, Ukmergė.
Direktorės Jolitos Čepelionienės tel./faksas:
(+370 340) 527 93, +(370) 612 89 445
Buhalterijos  tel.
(+370 340) 527 93
Maitinimo organizavimo specialisto tel.
(+370 340) 527 93
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui tel.
(+370 340) 527 93
Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams tel.
(+370 340) 527 93
El. paštas: ukmergesvaikyste@gmail.com
Internetinė svetainė - ukmerges-vaikyste.lt
Įsteigimo data:Atlikus vidaus struktūros pertvarką Ukmergės mokykloje-darželyje „Varpelis“, 2018 m. rugsėjo 1 d. įsteigtas Ukmergės vaikų lopšelis-darželis ,,Vaikystė“.
Teisinė forma:Biudžetinė įstaiga
Priklausomybė:savivaldybės įstaiga
Savininkas:Ukmergės rajono savivaldybė, kodas – 111107563, Kęstučio g. 3, LT-20114, Ukmergė
Grupė:ikimokyklinio ugdymo mokykla
Tipas:pradinė mokykla
Pagrindinė paskirtis:ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis
Mokymo kalba:lietuvių kalba
Mokymosi formos:grupinio mokymosi
Mokyklos veiklos tikslas:Teikti kokybišką ir atitinkantį vaiko poreikius ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, laiduoti vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprų pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolimesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje.
Mokyklos veiklos uždaviniai:
  • saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, garantuoti jo socialinį saugumą;
  • puoselėti vaiko galias (intelektines, emocijų, valios), lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę;
  • skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, atskleisti ir ugdyti jo gebėjimus, puoselėti individualybę;
  • šalinti ugdymosi netolygumus tenkinant individualius vaiko poreikius;
  • užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tęstinumą, palengvinti vaiko perėjimą nuo ugdymosi šeimoje prie institucinio ugdymo;
  • kurti partnerinius vaiko tėvų (globėjų) ir Mokyklos santykius, padėti gerinti vaiko ugdymosi šeimoje kokybę;
  • koordinuotai teikti švietimo pagalbą, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka;
  • užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką.
Vykdomos švietimo programos:Ikimokyklinio ugdymo ,,Mažais žingsneliais link didelio kelio“, priešmokyklinio ugdymo, specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams pritaikytos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos, ankstyvojo amžiaus anglų kalbos programa ir kitas teisės aktais numatytas programas.