Lopšelyje-darželyje „Vaikystė“ krykštauja vaikai, skatinamas Gėris, puoselėjamas Grožis, per patyrimą kaupiamos Žinios. Veiklos filosofiniu pagrindu pasirinkta Š. Amonašvilio mintis - „...vaiką auklėk, mokyk, patark gražiai. Jei gėris dovanojamas gražiai, dovana bus priimta“. Tikima vaiko galimybėmis, vaiko unikalumo atskleidimu, pagarba jo asmenybei. Darželyje suformuota 11 grupių, kurias lanko apie 190 vaikų nuo 1 iki 7 metų amžiaus. Dirba 45 darbuotojai. Yra visa švietimo pagalbos specialistų komanda: logopedas, spec. pedagogas, soc. pedagogas, psichologas, mokytojo padėjėjas teikiantis pagalbą vaikui.

Ugdymo įstaigoje kuriama STEAM gebėjimus ugdanti aplinka: vykdoma patirtinė veikla (eksperimentai, tyrinėjimai) aplinkai ir gamtai pažinti darželio teritorijoje ir už jos ribų. Vaikai mokomi pažinti, suprasti kas vyksta aplinkui tyrinėjimų, bandymų keliu. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai nuolat dalyvauja STEM mokymuose ir tobulina kompetencijas. Rengiamas ugdymo įstaigos modelis ,,Žiniuko STEAM laboratorija“.

Siekiant padėti vaikams įveikti socialinius bei emocinius sunkumus bei geresnės emocinės vaiko savijautos, vykdoma tarptautinė programa ,,Zipio draugai“. Dalyvaujama ilgalaikėje vaikų futbolo vystymo programoje ,,Sugrąžinkime vaikus į stadionus” bei nacionalinio projekto ,,Sveikatiada”, kurį įgyvendina VŠĮ ,,Tikra mityba”. Formuojami sveikos gyvensenos įgūdžiai bei nauji mitybos principai, dalyvaujama ES remiamose programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“, ugdytiniai maitinami ekologiniais ar pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintais produktais.

Bendruomenei svarbus įstaigos aplinkos grožis ir funkcionalumas, todėl rūpestingai ją puoselėja, turtina, modernizuoja teritoriją. Vis daugiau dėmesio skiriama patirtiniam vaiko ugdymuisi gamtoje. Įkurtoje edukacinėje erdvėje ,,Kaimiškoji sodyba“ vykdomas vaikų tautiškumo ugdymas. Pagal galimybes kuriamos ir atnaujinamos saugios, kūrybiškumą bei bendravimą skatinančios erdvės. Įrengta ,,Žiniuko“ laboratorija, veikia Pojūčių kambarys, įrengta sporto erdvė.

Įgyvendinami trumpalaikiai bei ilgalaikiai mokyklos, šalies bei eTwinning projektai, akcijos, kita teminė edukacinė vaikų veikla. Profesinis bendradarbiavimas ir bendravimas sieja mokytojus ne tik su šalies, bet ir su užsienio kolegomis iš Islandijos, Švedijos, Turkijos, Lenkijos, Rumunijos ir kt. Organizuojamos išvykos, kuriose vaikai susipažįsta su nauja aplinka, įgytą patirtį išreiškia meninėmis ir kitomis raiškos priemonėmis.

Mokytojai nuolat tobulina profesines ir asmenines kompetencijas. ,,ClassDojo“ sistemos pagalba (užduočių pateikimas, video informacija, grįžtamojo ryšio teikimas) užtikrina bendradarbiavimą su ugdytinių tėvais. Sukurtos atskiros grupės Facebook‘e, kuriose talpinamos užduotys, veiklos, panaudojant „Padlet“ programą. Užduotys sudaromos ,,Jigsawpuzzle“ programėlėse. Vyksta tėvų/globėjų konsultavimas, dalijimasis naudinga informacija, skaitmenine medžiaga. Bendru susitarimu, mokytojai ir tėvų bendruomenė komunikuoja el. paštu, Facebook, Messenger, telefonu, trumposiomis žinutėmis ar platformoje: https://zoom.us/. Spec. poreikių vaikams buvo vedamos individualios video pamokėlės per messenger programėlę. Įdiegtas elektroninis dienynas ,,Mūsų darželis“ – tai šiuolaikinė priemonė, kurioje įstaigos darbuotojai ir tėvai bendrauja siekdami bendro tikslo – kuo geriau išugdyti vaikus.

Mes žinome, kad rytoj būsim geresni, nei šiandien.
an image